Địa chỉ bán lươn giống

0
52
Địa điểm bán lươn giống
Địa điểm bán lươn giống

Địa chỉ bán lươn giống chất lượng, kiểm tra mẫu nước miễn phí trước khi nuôi để giúp đảm bảo tỉ lệ sống cao nhất. Thu mua lươn thịt. Bán lươn xuất khẩu.

Bù hao hụt trong 15 ngày đầu