Các loại kháng sinh cấm dùng trên lươn

Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành cấm sử các loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật thủy sản, trong đó có lươn bao gồm các loại sau:

 • Aristolochia spp và các chế phẩm từ chúng Chloramphenicol,
 • Chloroform Chlorpromazine,
 • Dimetridazole,
 • Colchicine,
 • Dapsone,
 • Dimetridazole,
 • Metronidazole,
 • Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone),
 • Ronidazole,
 • Green Malachite,
 • Ipronidazole,
 • các Nitroimidazole khác,
 • Clenbuterol,
 • Diethylstilbestrol (DES),
 • Glycopeptides,
 • Trichlorfon (Dipterex),
 • Gentian Violet (Crystal violet),
 • Trifluralin,
 • Cypermethrin,
 • Cypermethrin,
 • Enrofloxacin, (trước đây được sử dụng, giờ bị cấm sử dụng).
 • Ciprofloxacin,
 • Nhóm Fluoroquinolones.

Nguồn: https://www.mard.gov.vn/Pages/cac-loai-hoa-chat-khang-sinh-cam-su-dung-trong-san-xuat-kinh-doanh-dong-vat-thuy-san-32196.aspx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *